Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1.                                                             

Het door u afgesloten contract geeft u het recht om te sporten bij fitness America .

De overeenkomst wordt aangegaan zoals omschreven en getekend op het inschrijfformulier en volgens de keuze a of b door u aangegeven wat te doen na het eerste afgesloten contract.

 

Artikel 2.

De contributie die u bent verschuldigd kan eenzijdig door fitness Amerika worden aangepast. Mocht u met een eventuele prijsverhoging niet akkoord gaan kunt u zoals overeengekomen op het inschrijfformulier opzeggen.

 

Artikel 3.

De contributie dient maandelijks via automatisch incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan.Op de 27e dag van iedere maand.En bij  u inschrijving zal de incasso binnen 1 week worden geïnd. Bij een terugboeking op eigen rekening om wat voor reden dan ook zal € 5,00 boete betaald moeten .worden (dit bedrag zal van uw rekening worden afgeschreven bij de volgende incasso ).Bij elke 2e terugboeking zal er een brief naar u verzonden worden met het verzoek binnen 1 week na dagtekening het verschuldigde bedrag bij ons contant te komen betalen als deze datum is verstreken en u niet heeft betaald geven wij de zaak direct uit handen aan een incassobureau en / of gerechtsdeurwaarders kantoor alle daaruit voort vloeiende kosten zullen op u worden verhaald als u zich heeft ingeschreven als nieuw lid en de eerste betaling wordt teruggeboekt krijgt u van ons direct een brief met verzoek tot betaling in beide gevallen kan er niet worden gesport tot het verschuldigde bedrag is voldaan mocht het er van moeten komen dat in beide gevallen niet door u wordt betaald en wij de zaak uit handen moeten geven aan het incasso bureau en / of gerechtsdeurwaarder dan zal u worden aangeschreven het totale bedrag van het door u afgesloten lidmaatschapvorm in een keer aan het

Incasso bureau of gerechtsdeurwaarder te betalen.(de maandelijkse incasso komt hier mee te vervallen)

 

Artikel 4.

Na het betalen van wat ondergetekende verschuldigd is, ontvangt u een clubkaart welke  telkens moet worden afgegeven en gescand aan de balie als u gebruik maakt van de faciliteiten van Fitness America en Bij het zoekraken of onherstelbaar defect maken van de clubkaart wordt € 4,50 in rekening gebracht voor de aanschaf van een nieuwe (en zal worden geïnd van u rekening)

 

Artikel 5.

Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Fitness America . Om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting van u als klant Indien de overeenkomst op grond van het bovenstaande wordt ontbonden door  Fitness America dient de clubkaart te worden ingeleverd bij Fitness America. Het overeengekomen bedrag aan de contributie zal ook dienen te worden betaald  indien zich er een calamiteit en/of omstandigheid buiten de schuld van de sportschool om voor doet dat de klant tijdelijk geen gebruik kan maken van alle voorzieningen of indien de deelnemer om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt c.q. op enig uur geen gebruik maakt van de accommodatie tenzij de sportschool haar van die betalingsverplichting heeft ontheven. Wat dan echter moet blijken uit een door de sportschool afgegeven schriftelijke verklaring.

 

Artikel 6.

Door Fitness America zal worden bepaald aan welke eisen de benodigde sportkleding zal dienen te voldoen. Andere sportkleding is niet toegestaan.

 

Artikel 7.

De circuittrainingen worden gegeven op de door fitness america bepaalde dagen en uren en de deelnemer zal zich in verband met het algemene karakter van het lesuur individueel daarnaar moeten richten met persoonlijke voorkeur kan dit verband geen rekening worden gehouden. Geen uitzonderingen.

 

Artikel 8.

Het volgen van meerdere circuittrainingen per week zit bij de contributie inbegrepen .

 

Artikel 9.

De openingstijden worden vastgesteld door Fitness America u zult zich in verband met het algemene karakter van het onderricht individueel daarnaar moeten richten. Met persoonlijke voorkeur kan geen rekening worden gehouden. De sportschool kan op bepaalde dagen en op officiële feestdagen gesloten zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave. In welke vorm dan ook.

(in de maanden juni/juli/augustus en december zullen de groepslessen/circuittrainingen en/of openingstijden bij fitness America aangepast worden.In de maanden juni /juli en augustus zal de sauna gesloten zijn.

met ingang van donderdag 1 oktober 2020 gaat fitness america als proef op de maandag/dinsdag/donderdag en vrijdagochtend 1 uur eerder open n.l. om 08.00 uur om te sporten vanaf 08.00 betaald u een bedrag van €5,00 extra pm op het door u betaalde abonnement dit bedrag kunt u van maand tot maand aanpassen dit moet echter wel voor de 20e dag van de maand aan ons zijn doorgegeven .

 

Artikel 10.

U verklaart hierbij dat het onderhavige sportonderricht zal worden ontvangen uitsluitend voor eigen risico. De kosten van enig ongeval of letsel tengevolge van sportbeoefening opgelopen zullen geheel en al door hem/haar worden gedragen. Hetzelfde geldt voor het in

Ongerede raken van de in de lokalen achtergelaten sportkleding en voorwerpen.

 

Artikel 11.

Tijdelijk stopzetten van het lesgeld kan alleen i.v.m. zwangerschap de periode is 1 mnd voor de uitrekendatum t/m 1 mnd na deze datum.Of bij inlevering van een verwijskaart van het ziekenhuis (dus geen dokters en/of fysiotherapeut brief )

 

Artikel 12.

Het is verboden met kledingstukken de sauna te betreden en handdoek is in de sauna verplicht.(de maanden juni/juli en augustus zal de sauna gesloten zijn.

 

Artikel 13.

Fitness Amerika en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid.

 

Artikel 14.

Alle spullen kan het lid of deelnemer plaatsen in een locker fitness america / women’s gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade verlies of diefstal van eigendommen van het lid en of de deelnemer.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 belangrijk om te weten

 

BELANGRIJK OM EVEN GOED DOOR TE LEZEN ALLEMAAL:

 

Proefles:

Mocht u eerst willen kijken of ons fitnesscentrum wel iets voor u is dan kunt u gebruik maken van een proefles deze les is gratis en u bepaald zelf de dag en tijdstip van de les.

 

Inschrijfgeld:

Dient te allen tijde betaald te worden als u binnen 6 maanden na beëindiging van laatst genoten abonnement weer lid wordt hoeft u niet opnieuw inschrijfgeld te betalen gebeurd dit na 6 maanden dan is er opnieuw €11.50 inschrijfgeld verschuldigd.

 

Kosten clubkaart:

Ieder lid koopt een clubkaart u betaalt voor deze €4,50 mocht u tussentijds de clubkaart kwijtraken of onherstelbaar inleveren dan dient u opnieuw €4,50 te betalen.

 

Stopzetten van het lesgeld:

Tijdelijk stopzetten van het lesgeld kan alleen i.v.m. zwangerschap de periode is 1 maand voor de uitreken datum Tm 1 maand na de bevalling of bij het inleveren van een verwijskaart van het ziekenhuis (dus geen dokters of fysiotherapeut brief).

 

Jaarkaart:

Bij het afsluiten van een jaarkaart bent u minstens 12 maanden lid krijgen wij uiterlijk de 20e dag van de laatste contract trainingsmaand van u jaarkaart geen opzegging van u binnen dan wordt het contract voortgezet volgens de door u getekende keuze a of b verlenging betalen van jaarkaart is alleen mogelijk d.m.v. maandelijkse automatische incasso en is niet tussentijds stop te zetten.

 

Opzegging van u contributie:

Opzeggen dient altijd uiterlijk op de 20e dag van de laatste contract trainingsmaand bij ons te zijn gemeld bij het overschrijden van deze datum bent u gebonden zoals omschreven bij de algemenevoorwaarden en de keuze die u heeft ondertekend n.l. a of b.

 

Opzeggen.

Opzeggen kan niet telefonisch u dient persoonlijk langs te komen met u clubkaart bij ons fitnesscentrum zodat wij u een bewijs van opzegging kunnen meegeven wel kunt u een aangetekende brief naar ons sturen met daarin bijgevoegd u clubkaart ook kunt u een niet aangetekende brief naar ons sturen dit echter wel op eigen risico mocht de brief niet bij ons aankomen dan kunnen wij u verzoek tot opzegging niet verwerken.

 

Boete bij het terugboeken van de maandelijkse incasso:

Als er om wat voor reden dan ook een incasso niet mogelijk is en deze wordt teruggestort op u eigen rekening dan zal er €5,00 boete worden berekend (deze boete zal bij de volgende incasso worden geïnd)

 

Tussentijds stopzetten van de maandelijkse terugkerende incasso:

Het is niet mogelijk het lesgeld tussentijds stop te zetten om wat voor reden dan ook de contributie blijft te allen tijde doorlopen.

 

 

BELANGRIJK OM EVEN GOED DOOR TE LEZEN ALLEMAAL:

 

 

Maandelijks incasso:

Elke maand rond de 27e dag wordt de maandelijkse automatische incasso uitgevoerd.

 

Heren sporten bij fitness America 2:

Na het gebruik van de plate loaded toestellen dienen alle schijven van de toestellen te worden afgehaald en netjes op de daarvoor bestemde stangen te worden opgehangen.

Het is verboden om met buitengedragen schoenen/sportschoenen de sportzalen te betreden .

Heren dienen zich eerst te melden bij fitness America 1 voordat er bij fitness America 2 kan worden gesport.

Het is verboden voor de heren om tijdens de groepslessen in de grote aerobiczaal de deuren te openen en naar binnen te kijken.

 

Hangslot voor de lockers:

Elke klant dient er zelf zorg voor te dragen dat hij of zij een hangslot bij zich heeft om de locker af te kunnen sluiten waar de persoonlijk spullen in achter gelaten worden tijdens het sporten(dit echter wel op eigen risico en verantwoording)

 

Hangslot op de locker laten zitten:

Na het gebruik maken van de locker is het verboden om u slotje op het kastje te laten zitten na sluitingstijd zullen alle slotjes die zijn achtergebleven op de kastjes verwijderd worden door ons wij geven geen geld of nieuwe slotjes of enige ander vergoeding aan de klanten terug.

 

Trainingschema aanvragen:

Ga op onze site naar contact daar kun je een op maat gemaakt schema aanvragen deze kan je downloaden op je telefoon zodat onze instructeurs dit schema op de sportschool met je kunnen doorlopen.

 

Lid worden via de site:

U kunt de clubkaart ophalen bij de receptei van fitness America 1 (boven de lidl).

 

Keuze a of b na het eerste afgesloten contract:

Wilt u na het eerste afgesloten contract kiezen voor optie a van maand tot maand kunnen opzeggen dan gaat u het maand bedrag van €23.95 of €27.50 betalen kiest u voor optie b dan verlengt u het contract telkens voor de duur van 3 maanden voor het zelfde tarief als van het eerste afgesloten contract.

 

Fitness America 1:

Deze is gelegen boven de lidl

 

Fitness America 2:

Deze is gelegen boven de fietsen zaak

 

Sauna:

Deze zit bij fitness America 1 zowel de dames als de heren hebben hun eigen sauna in zowel de dames als heren kleedkamer en is alleen toegankelijk als er een maand tarief van €25 wordt betaald.

 

fight & fun lessen:

Deze lessen worden gegeven in onze speciale judo/bokszaal en alle lessen zijn gemengd dus voor zowel dames als heren deze lessen zitten bij alle lesgelden inbegrepen.

 

Groepslessen in de grote aerobiczaal:

Alle groepslessen die in de grote aerobiczaal worden gegeven zijn alleen toegankelijk voor de dames er mogen dus geen heren aan meedoen.

 

Alleen toegang voor de dames:

Op de woensdag van 16.00 t/m 231.00 en de zondag van 09.45 t/m 12.00 mogen er bij fitness America 2 alleen maar dames sporten.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Fitness america

Jac-Dutilweg 199

3065 ka Rotterdam / Prinsenland

 

 

                                                                                Text/HTML