Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1.                                                             

Het door u afgesloten contract geeft u het recht om te sporten bij fitness America .

De overeenkomst wordt aangegaan zoals omschreven en getekend op het inschrijfformulier en volgens de keuze a of b door u aangegeven wat te doen na het eerste afgesloten contract.


Dit afgesloten contract geeft u het recht om te sporten bij fitness Amerika

Duur overeenkomst: jaarkaart / 6 mnd kaart / en 3 mnd seniorenkaart en of maandkaart

 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de door u gekozen contractvorm ( aantal maanden ) zonder stopzetmogelijkheden.

Zonder opzegging, zoals hieronder omschreven, wordt de overeenkomst na de eerste door u gekozen contractvorm omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.voor een contributie van het dan geldende bedrag per maand.of gaat u voorkeur uit naar een verlenging van telkens 3 maanden tegen een maandtarief van het dan geldende bedrag van het eerste afgesloten contract per maand. Onderteken bij de optie die u wenst A of B .

                                                          

Duurovereenkomst: 1 maand kaart

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 1 maand zonder stopzetmogelijkheden.

Zonder opzegging zoals hieronder omschreven, wordt de overeenkomst na 1 maand omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.

 

Artikel 2 :Opzegging van u contributie:

Opzeggen dient altijd uiterlijk op de 20e dag van de laatste contract trainingsmaand bij ons te zijn gemeld bij het overschrijden van deze datum bent u gebonden zoals omschreven bij de algemene voorwaarden en de keuze die u heeft ondertekend n.l. a of b.

 

Artikel 3 :Opzeggen.

Opzeggen kan niet telefonisch u dient persoonlijk langs te komen met u clubkaart bij ons fitnesscentrum zodat wij u een bewijs van opzegging kunnen meegeven wel kunt u een aangetekende brief naar ons sturen met daarin bijgevoegd u clubkaart ook kunt u een niet aangetekende brief naar ons sturen dit echter wel op eigen risico mocht de brief niet bij ons aankomen dan kunnen wij u verzoek tot opzegging niet verwerken.

 

Artikel 4

De contributie die u bent verschuldigd kan eenzijdig door fitness Amerika worden aangepast. Mocht u met een eventuele prijsverhoging niet akkoord gaan kunt u tijdens het eerste afgesloten contract met een termijn van 1 maand opzeggen komt er een prijsverhoging na het eerste afgesloten contract dan kunt u opzeggen zoals overeengekomen op het inschrijfformulier.

 

Artikel 5

De contributie dient maandelijks via automatisch incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan.Op de 27e dag van iedere maand. en bij  u inschrijving zal de incasso binnen 1 week worden geïnd. Bij een terugboeking op eigen rekening om wat voor reden dan ook zal € 5,00 boete betaald moeten .worden (dit bedrag zal van uw rekening worden afgeschreven bij de volgende incasso ).Bij elke 2e terugboeking zal er een brief naar u verzonden worden met het verzoek binnen 1 week na dagtekening het verschuldigde bedrag bij ons contant te betalen of over te maken op ons banknummer als deze datum is verstreken en u niet heeft betaald geven wij de zaak direct uit handen aan een incassobureau en / of gerechtsdeurwaarders kantoor alle daaruit voort vloeiende kosten zullen op u worden verhaald als u zich heeft ingeschreven als nieuw lid en de eerste betaling wordt teruggeboekt krijgt u van ons direct een brief met verzoek tot betaling in beide gevallen kan er niet worden gesport tot het verschuldigde bedrag is voldaan mocht het er van moeten komen dat in beide gevallen niet door u wordt betaald en wij de zaak uit handen moeten geven aan het incasso bureau en / of gerechtsdeurwaarder dan zal u worden aangeschreven het totale bedrag van het door u afgesloten contract in een keer aan het

Incasso bureau of gerechtsdeurwaarder te betalen.(de maandelijkse incasso komt hier mee te vervallen)

 

Artikel 6

Na het betalen van wat ondergetekende verschuldigd is, ontvangt u een clubkaart welke  telkens moet worden gescand aan de balie en of boven buiten deur als u gebruik maakt van de faciliteiten van Fitness America en Bij het zoekraken of onherstelbaar defect maken van de clubkaart wordt € 3,50 in rekening gebracht voor de aanschaf van een nieuwe (en zal worden geïnd van u rekening)

 

Artikel 7

Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Fitness America . Om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting van u als klant Indien de overeenkomst op grond van het bovenstaande wordt ontbonden door  Fitness America dient de clubkaart te worden ingeleverd bij Fitness America. Het overeengekomen bedrag aan de contributie zal ook dienen te worden betaald  indien zich er een calamiteit en/of omstandigheid buiten de schuld van de sportschool om voor doet dat de klant tijdelijk geen gebruik kan maken van alle voorzieningen of indien de deelnemer om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt c.q. op enig uur geen gebruik maakt van de accommodatie tenzij de sportschool haar van die betalingsverplichting heeft ontheven. Wat dan echter moet blijken uit een door de sportschool afgegeven schriftelijke verklaring.

 

Artikel 8.

Door Fitness America zal worden bepaald aan welke eisen de benodigde sportkleding zal dienen te voldoen. Andere sportkleding is niet toegestaan.

 

Artikel 9.

Wij werken op alle dagen en uren dat wij geopend zijn met een gesloten deur er kan alleen worden gesport als u de clubkaart bij de buitendeur door de scanner haalt haal de clubkaart rustig van boven naar beneden of van beneden naar boven dan hoort u een klik dan kunt u rustig de deur openen 

Het is verboden de deur te openen als er een klant geen pas bij zich heeft en staat te kloppen op de deur ook is het verboden om met meerdere personen tegelijk door te lopen iedereen die komt sporten is verplicht de clubkaart door de scanner te halen.

Bij het toch openen van de deur en het laten mee lopen van een of meerdere personen dient er een boete van € 10 betaald te worden 

 

Artikel 10

Bij een achterstand van betalen zal de toegang geweigerd worden zodra de betaling is voldaan zal de vergrendeling weer ongedaan worden gemaakt zodat u weer toegang tot de sportschool heeft 

 

Artikel 11

De openingstijden worden vastgesteld door Fitness America u zult zich in verband met het algemene karakter van het onderricht individueel daarnaar moeten richten. Met persoonlijke voorkeur kan geen rekening worden gehouden. De sportschool kan op bepaalde dagen en op officiële feestdagen gesloten zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave. In welke vorm dan ook.

 

Artikel 12.

U verklaart hierbij dat het onderhavige sportonderricht zal worden ontvangen uitsluitend voor eigen risico. De kosten van enig ongeval of letsel ten gevolge van sportbeoefening opgelopen zullen geheel en al door hem/haar worden gedragen. Hetzelfde geldt voor het in

Ongerede raken van de in de lokalen achtergelaten sportkleding en voorwerpen.

 

Artikel 13.

Tijdelijk stopzetten van het lesgeld kan alleen i.v.m. zwangerschap de periode is 1 maand voor de uitrekendatum t/m 1 maand na deze datum.of bij inlevering van een verwijskaart van het ziekenhuis (dus geen dokters en/of fysiotherapeut brief )

 

Artikel 14.

Het is verplicht tijdens het sporten een handdoek bij u te hebben en alle door u gebruikte gewichten/dumbells en of andere apparatuur na gebruik weer netjes op te ruimen naar de daarvoor bestemde plekken.

 

Artikel 15

Fitness Amerika en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid.

 

Artikel 16.

Alle spullen kan het lid of deelnemer plaatsen in een locker fitness america  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade verlies of diefstal van eigendommen van het lid en of de deelnemer.


Artikel  17.

Komt u sporten tijdens de aangegeven onbemande uren dan dient u te allen tijden de clubkaart bij u te hebben zonder deze kaart kan er tijdens deze uren niet worden gesport is u kaart beschadigd of heeft u de kaart niet meer regel dan vooraf een nieuwe kaart kosten zijn €3,50.

 

Artikel  18

Tijdens het sporten op de onbemande uren en natuurlijk ook tijdens de bemande uren dient u te allen tijden het door u gebruikte materiaal na gebruik op te ruimen en weer terug te plaatsten waar het behoort te liggen voor de veiligheid van alle klanten nemen wij door middel van een camera systeem beeld materiaal op constateren wij onacceptabel gedrag van een klant dan zal per direct het contract worden ontbonden het is ook ten strengste verboden tijdens de onbemande uren de deur te openen voor een klant die buiten staat doet u dit wel dan legt Fitness america u een boete op van €10 per gebeurtenis.

 

Artikel  19

Neemt een klant die staat ingeschreven bij fitness america een introducee mee zonder dit voorafgaand aan de training aan te vragen dan zal er per direct het bedrag van € 10 van de rekening worden afgeschreven dit in verband met de kosten voor een losse les.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contact

Fitness America 

Jacques Dutilhweg 199

3065 KA Rotterdam/Prinsenland

tel : 0625165932 

( Alleen whatsapp of sms bericht )